با عنایت حضرت ارباب تعزیه حضرت علی اکبر (ع) با حضور هنرمندان مطرح کشور همچون استاد محمد رضا امینی ؛

حسن برکتی پور ؛استاد عباس صالحی و دیگر هنرمندان در تاریخ 92/1/22در شهرمان کاشمر برگزار خواهد گردید.

جا دارد در این مجال از زحمات بی دریغ بانی تعزیه آقای محمد رضا غلامی تشکر کرد. خبر های تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

یکشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | 10:35 | جواد افتاده |
شناسنامـــہ

منـــو